Contractenrecht

contractenrecht

Wat houdt contractenrecht in?

Het contractenrecht is er omdat er ontelbaar veel overeenkomsten worden gesloten. Dat kan een arbeidscontract zijn maar ook een koopovereenkomst. Er zijn vele soorten overeenkomsten. Het contractenrecht houdt in waar er bij een overeenkomst aan voldaan moet worden en hoe deze overeenkomst wordt vastgesteld. Er staat ook in wat consequenties zijn van het niet naleven van de afspraken. Tevens wordt tot in detail beschreven wat er mogelijk is als er niet aan bepaalde verwachtingen of regels wordt voldaan en wie dan wat moet doen. Er staan ook afspraken in over betalingsregelingen en wat te doen bij het niet nakomen van de betaling of juist het niet nakomen van de levering.

Soorten overeenkomsten

soorten overeenkomstenEr zijn vele soorten overeenkomsten die vallen onder het contractenrecht. Er zijn overeenkomsten op het vlak van huur, koop, ruil, samenwerking, geldlening, arbeid en aanneming. Er zijn diverse soorten overeenkomsten. Er zijn aannemingsovereenkomsten voor als er ergens gebouwd wordt, arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers, geldleningovereenkomsten, huurovereenkomsten tussen huurder en verhuurder, koopovereenkomsten, ruilovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Als aanbieder van de overeenkomst moet u er rekening mee houden dat de overeenkomst gebaseerd is op wet- en regelgeving van het moment van opstellen. Na verloop van tijd kunnen deze niet meer gelden of veranderd zijn. Het is van belang om dit goed in de gaten te houden om misverstanden te voorkomen.

Omgang met voorwaarden

Daarnaast worden er altijd algemene voorwaarden opgesteld waar in een andere overeenkomst naar verwezen kan worden. Deze moeten ook actueel zijn en wettelijk gezien mogelijk zijn en mogen niet in strijd zijn met de algemene wet- en regelgeving. Dit moet dan ook goed gecontroleerd worden en juristen weten waar ze op moeten letten in zo’n geval. Een jurist kan de algemene voorwaarden in begrijpelijke doch duidelijke taal verwoorden. Deze kan u ook adviseren over welke manier het beste is om de tegenpartij te informeren over de algemene voorwaarden gezien u moet kunnen bewijzen dat deze ontvangen zijn. Een jurist weet ook welke voorwaarden voor de wet onredelijk zijn, dat staat allemaal in het wetboek. Een advocaat of jurist weet ook precies wanneer het wel mogelijk is een contract te ontbinden, bijvoorbeeld als een partij in verzuim is. Indien het niet onderling opgelost kan worden kan een advocaat helpen met het opstellen van een ingebrekestelling, dat is een schriftelijke aanmaning. Dat gebeurt pas als er binnen een redelijke voorop vermelde termijn geen oplossing is geboden. Dit is niet nodig wanneer ook zonder ingebrekestelling aangetoond kan worden dat de schuldige in verzuim is of wanneer er speciale omstandigheden zijn.

Klachtplicht

Dan is er nog de klachtplicht. Een koper kan niets eisen na een redelijke periode van tijd waarin er al een klacht had kunnen worden ingediend. Dat is bescherming voor de verkoper. De termijn waarin klachten kunnen worden ingediend verschilt per situatie en moet ook van tevoren worden vastgesteld. Dit kan veranderen met speciale omstandigheden, de manier waarop de klacht aan het licht komt en de deskundigheid van de koper en diens objectieve of subjectieve oordeel. Een advocaat helpt u hier bij om vast te stellen wie er in zijn recht staat.